Tom's Sloppy Index
Day 0

Day 1

>

Day 2

> > > > > >>

Day 3